kusů zboží přidáno do košíku. V košíku máte celkem kusů zboží za .přejít k pokladně »

Obchodní podmínky:

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Ostatní neuvedené podmínky se řídí platnými předpisy ČR.

2. Předmět prodeje

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží vyhovující normám a předpisům platných na území ČR.

3. Objednávka zboží, ceník

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Pro velkoobchodní odběr je nutno vyplnit IČ – prodej za velkoobchodní ceny.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

4. Balné, poštovné

Při velkoobchodní objednávce do výše 500,- Kč, včetně DPH je připočítáno balné ve výši 50,-Kč, nad tento limit není balné účtováno.
Poštovné je vždy účtováno dle platného aktuálního tarifu přepravní společnosti.

5. Cena, platba

Nabídkové ceny uvedené na stránkách https://www.alcandles.cz  jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Slevy nelze sčítat. Na zboží označené jako AKCE se již žádná další sleva nevztahuje.
Při opožděné platbě si vyhrazujeme právo účtovat odběrateli úrok z prodlení dle NOZ §248-§252 v obvyklé výši za každý den prodlení.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje objednávku vyřídit a odeslat kupujícímu do 7-10 pracovních dnů pokud není dohodnuto jinak. Ve výjimečných případech kontaktujeme zákazníky telefonicky nebo emailem a dohodneme konkrétní podmínky dodání.

7. Záruční lhůta, reklamace

Každou reklamaci je nutné oznámit na telefonním čísle 776 650 970. Dále je nutné provést fotodokumentaci předaného balíku a zboží v něm a to odeslat na emailovou adresu obchod@alcandles.cz. Výrazně to ulehčí následný proces reklamace.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetím zboží kupujícím nebo konečným uživatelem. Záruční lhůta je dána obchodním zákoníkem. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno do sídla firmy včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku a mělo by být zabaleno v originálním obalu.
Reklamaci zákazník uplatňuje u prodávajícího, který reklamaci vyřídí obvykle do 3 pracovních dnů, ve složitých případech maximálně do lhůty 30-ti dnů. Reklamace je obvykle vyřešena výměnou, opravou, vrácením peněz nebo slevou reklamovaného výrobku.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V Hradci Králové dne 25.1.2009

AL Candles
www.alcandles.cz